Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 Tämä dokumentti on THT-Keskus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n

yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 19.5.2018

 

 1. Rekisterinpitäjä

THT-Keskus Oy

Kaarikuja 6

90650 OULU

http://www.tht-keskus.fi

Y-tunnus 0934472-3

 

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teuvo Tervonen

teuvo.tervonen@tht-keskus.fi

+35840 8419581

 

 3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakkuussuhde ja asiakkaan antama suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ensisijaisesti palvelun toimittamisen mahdollistuminen, toissijaisesti yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot, verkkotunnistetiedot, tiedot tilatuista palveluista, tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen reksiterinpitäjänä ja käsittelijänä toimii THT-Keskus Oy.

THT-Keskus ei luovuta tai käsittele henkilötietoja EU/ETA.alueen ulkopuolella ilman asiakkaan kirjallista suostumusta, joka annetaan osto- tai palvelusopimuksessa.

 

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja ei säilytetä Internet-palvelimilla vaan yrityksen omassa sisäisessä tietokantapalvelimessa jonka sisältö on salattu. Laitteiston muusta fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Paperilla olevat rekisteritiedot säilytetään lukitussa asiakirjakaapissa.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. 

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.

Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.